Capota Fiat SIATA SPRING (1968-1975)

    707,781.006,62